Oyun Terapileri Derneği

Üyelik

Üyelik koşulları

Asıl üye olabilme koşulları:
 • Medenî haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Türkiye'de kanunlar çerçevesinde oturma hakkını elde etmiş olmak.
 • Üniversitelerin; Psikiyatri, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden  en az lisans seviyesinde mezun olmuş olmak veya farklı branşlarda en az lisans seviyesinde eğitim almış olup, yukarıda belirtilen alanlarda lisans üstü eğitim programlarını tamamlamış olmak. (Diploma ya da mezuniyet belgesini noter veya üniversite tasdikli olarak beyan etmek)
 • En az başlangıç düzeyinde (50 saat) oyun terapisi veya 48 birim psikodrama, veya 30 birim sanat terapi eğitimini tamamlamak. (İlgili kurum ve eğitmenler tarafından belgelendirmek)
 • Dernek asli üyelerinden en az iki kişi tarafından önerilmek ve yönetim kurulunda oy çokluğuyla kabul edilmek.
 • Tüzükte belirtilen aidatı ödemeyi taahhüt etmek.
 • Dernek tüzüğündeki amaçları ve diğer hususları yerine getirmeyi kabullenmek.


Fahri üye olabilme koşulları: 
 • Derneğin amaçları doğrultusunda değerli hizmetlerde bulunmuş olanlar, başka meslekte profesyonel düzeyde yetişmiş ve çalışmalarıyla katkıda bulunabilecek disiplinler arası çalışmaya ilgi duyan ve dernek çalışmalarına katkıda bulunma isteği belirten kişiler ve farklı disiplinlerden olup da psikoloji alanında yüksek öğretime devam eden öğrenciler, Yönetim Kurulu kararı ile fahri üye olabilirler. 

OYUN TERAPİLERİ DERNEĞİ TÜZUGU

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ                                         

MADDE I: Derneğin Adı: "Ovun Terapileri Derneği "dir.

Derneğin merkezi istanbul'dur. Oyun Terapileri Derneği, Tüzüğüne ve yasalara uymak kaydıyla yurt içinde ve gelecekte yasal şartları yerine getirmek şartıyla yurt dışında şubeler açabilir ve uluslararası faaliyette bulunabilir.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

MADDE 2: Dernek, T.C. sınırları içinde ve uluslararası faaliyet gösterebilir. DERNEĞİN AMACI

MADDE 3:

Dernek, çocuk—ergen ve yetişkinlerde psikolojik, fiziksel, sosyal, duygusal gelişim için terapötik bir araç olarak kullanılan oyun terapilerinin, sanat terapileri yöntemlerinin ve psikodramanın ülkemizde tanıtılması, geliştirilmesi, toplumun yararına kullanılarak yaygınlaştırılması ve koruyucu önleyici ruh sağlığı çalışmaları üretmek amacıyla kurulmuştur.

DERNEĞİN ÇALIŞMA ALANLARI VE YÖNTEMLERİ:

MADDE 4: Dernek, tüzüğün 3. maddesinde belirtilen amaçlara ulaşmak için, aşağıdaki çalışmaları yapar:

I- Mesleki ve bilimsel toplantılar, ulusal ve uluslararası kongreler düzenler.

 • Mesleki alandaki gelişme ve yenilikleri üyelerine aktarabilmek için eğitim programları, atölye çalışmaları ve kurslar düzenler. Bu kursların uluslararası meslek örgütleri ve Avrupa Birliği ülkelerinin benimsediği standartlara uygun olması için gerekli hazırlık, denetim ve sınavları yaparak üyelerinin yeterli oldukları konuları sertifikalarla belirler.
 • Halkın/Danışanların doğrudan doğruya yararlanacağı konferanslar. eğitim ve seminerler düzenler, açık oturumlar tertip eder ve atölye çalışmaları yapar. Bu programların hazırlanması ve yürütülmesinde meslekte uzman veya kariyer sahibi kişilerden yararlanır. Dernek amaçları doğrultusunda ruh sağlığı alanında kamuoyunu bilgilendiren faaliyetler düzenler. Psikolojik ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapar.
 • Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge- doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır.
 • Üyelerini araştırmalara teşvik eder, bu çalışma ve araştırmaların yürütülmesinde yardımcı olur.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için, her türlü mevzuat ve müfredat programlarının yürütülmesi ve uygulanmasında mesleki, özel ve resmi kuruluşlarla temaslar kurar.
 • Üyelerinin, meslekî uygulama alanlarının hangi alt alanlarında. hangi düzeyde ehliyetli olduklarını belgelemek için, bu alanlarda uzmanlaşmış kişilerden meydana gelen komisyonlar kurar.
 • Basın ve yayın organları ile derneğin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapar.
 • Dernek- Türkiye'de amaçlarına dair standartların en üs! düzeyde tutulabilmesi ve model oluşturabilmesi amacıyla ve yasal şartları yerine getirmek kaydıyla, Genel Kurul kararıyla vakıf kurabilir, kurslar açabilir, tesisleri usulüne göre açabilir ve işletebilir.
 • Yasal şartları yerine getirerek her türlü bilimsel, kültürel ve sosyal konuda yurt içi ve yurt dışındaki dernek, vakıf gibi tüzel kişilikler ite kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar.

II- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur.

 • Sivil toplum örgütü olarak bireysel, kurumsal, ulusal ve uluslararası boyutlarda, amaçları doğrultusunda, her türlü çalışmalar yapabilir, bilgi bankası oluşturabilir, faaliyetler organize edebilir, yapılan faaliyetlere iştirak edebilir, destekleyebilir ve yayabilir.
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul edebilir, üyelerinin yararlanmaları amacıyla lokal açabilir, sosyal ve kültürel tesisler kurabilir ve bunları teftiş eder.
 • Üyeleri arasındaki ilişkileri geliştirmek için sosyal organizasyonlar düzenler ve üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar.
 • Hizmetlerini makbuz karşılığı yerine getirir. Mali mevzuat hükümleri yerine getirilmek suretiyle derneğin döner sermaye veya iktisadi işletmesi kurulabilir.
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar. kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder.
 • Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf veya federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır.
 • Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şube açar.

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA, ÇIKARILMA ŞART VE ŞEKİLLERİ

MADDE 5: Derneğin asıl, fahri ve onursal olmak üzere üç türlü üyeliği vardır.

Asıl üye: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe ASIL üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu- dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetım kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Asıl Üye Olabilme Koşulları:

 1. Medenî haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak,
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Türkiye'de kanunlar çerçevesinde oturma hakkını elde etmiş olmak,
 2. Üniversitelerin; Psikiyatri, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden en az lisans seviyesinde mezun olmuş olmak veya farklı branşlarda:en az lisans seviyesinde eğitim almış olup, yukarıda belirtilen alanlarda lisans üstü eğitim programlarını tamamlamış olmak, (Diploma ya da mezuniyet belgesini noter veya üniversite tasdikli olarak beyan etmek)
 3. En az başlangıç düzeyinde (50 saat) oyun terapisi veya 48 birim psikodrama,veya 30 birim sanat terapi eğitimini tamamlamak, (İlgili kurum ve eğitmenler tarafından belgelendirmek)
 4. Dernek asli üyelerinden en az iki kişi tarafından önerilmek ve yönetim kurulunda oy çokluğuyla kabul edilmek.
 5. Tüzükte belirtilen aidatı ödemeyi taahhüt etmek,
 6. Dernek tüzüğündeki amaçları ve diğer hususları yerine getirmeyi kabullenmiş olmak.

Fahri Üyelik: Derneğin amaçları doğrultusunda değerli hizmetlerde bulunmuş olanlar. başka meslekte profesyonel düzeyde yetişmiş ve çalışmalarıyla katkıda bulunabilecek disiplinler arası çalışmaya ilgi duyan ve dernek çalışmalarına katkıda bulunma isteği belirten kişiler ve farklı disiplinlerden olup da psikoloji alanında yüksek öğretime devam eden öğrenciler, Yönetim Kurulu kararı ile fahri üye olabilirler. Fahri üyeler isterlerse üyelik aidatı ödeyebilirler. Bu üyelerin derneğin hangi hizmetlerinden yararlanacaklarına Yönetim Kurulu karar verir. Fahri üyeler için, ayrı bir "fahri üye kayıt defteri” tutulur ve "fahri üye kartı" düzenlenir. Fahri üyelerin, Genel Kurulda oy kullanma hakları yoktur.

Onursal Üye: Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafmdan yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

MADDE 6: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 7: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller. I -Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek, 4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak. 5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar- üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelik Aidatları:

MADDE 8: Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı 30.00 TL (Otuz Türk

Lirası) A dır. Bu aidat, bir defada, nakit olarak saymana veya dernek hesabına yatıtılarak ödenir. Yeni üye olmak isteyenler giriş aidatı olarak, 30.00 TL (Otuz Türk Lirası) öderler. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

DERNEK ORGANLARI:

MADDE 9:Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1 -Genel kurul,

2- Yönetim kuruluş

3-Denetim kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

MADDE 10: Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

I -Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul-3 yılda bir, Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün ver ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

MADDE II: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

MADDE 12: Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte İkisinin katılımıyla toplanır: çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri* yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyelere yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazının listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları

zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkam veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

MADDE 13: Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada. genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 14: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

I -Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

5-Demek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz

 

malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

                                                                                                                                                                                                                

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

8-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, 9-Derneğin vakıf kurması,

10-Derneğin fesih edilmesi,

11 -Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

12-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

MADDE 15: Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye' yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılınası mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

NIADDE 16: Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

I -Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak 4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek* toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, 11 -Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

MADDE 17: Denetim Kurulu, Üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 18: Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

DERNEĞİN GELİRLERİ VE GİDERLERİ:

Madde 19: Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. I -Üye Aidatı:

 • Bilimsel toplantılar ve yayınlarla, eğitim faaliyetlerinden elde edilen gelirler.

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile demeğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar. 8-Diğer gelirler.

Derneğin Giderleri Şunlardır:

l- Personel giderleri

2- Yolluklar

 • Hizmet alımları
 • Tüketim malları ve malzeme alımları
 • Demirbaş alımları
 • Posta, kargo, telefon gibi iletişim giderleri, 7- Yayınlar.

8- Diğer giderler.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri:

MADDE 20: Gelir ve gider belgeleri:

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17 'de örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası. bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği bulunan)' "Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafmdan kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi' ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belğesi' ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullamlacak "Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 1 7 'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasmda devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19'da örneği bulunan) "Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri. harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler:

MADDE 21: Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse. takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına

 

göre defter tutulabilir.

                                                                                                                           

 

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için. ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usıılii

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

I -Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-lşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

7-Dernek "Sürekli eğitim kursları/çalışma grupları” kayıt defterleri: Dernek tarafından açılan bu kurslara ve çalışma gruplarına katılan kişilerin isimleri, değerlendirmeler sonucu aldıkları notlar ve verilen sertifika/katılım belgesi numaraları bu dosyalara işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin L 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi işletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16'da belirtilen) "İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık). Maliye Bakanlığınca

 

yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

BEYANNAME VERİLMESİ:

MADDE 22: Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ilc gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21 'de sunulan) "Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

MADDE 23: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3' te sunulan) "Genel Kurul Sonuç Bildirimi*' ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

I -Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği.

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği. Eklenir.

Taşınnıazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26'da sunulan) "Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4'te belirtilen) "Yurtdışından Yardım Alma Bildiriıni” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) "Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24'te belirtilen) "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"; genel kurul toplantısı dışmda dernek

organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz Dün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde. genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 24: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma. derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 25: Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu- gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetiın kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

Madde 26-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği'nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 27-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 28- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu'dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise ğç asıl ve uç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hüküıxıler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube'de de uygulanır.

 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 29-Şubeler. genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, ap içersinde. şube yönetinı kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler. genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi İzleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir ( l ). arta kalan üye sayısı LQ'dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler. katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır: ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma

Madde 30: Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tİ)ZUGUN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

NIADDE 31: Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunlugun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısıyönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 'ü'dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ Madde 32: Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 'ü'dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye işlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfıye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "Tasfiye Halinde Oyun Terapileri Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarım inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı

 

olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Derneğin bütün para. mal ve hakları KIZILAY'a devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay • içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 33:Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer nıevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde I: İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği teırısil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Derneğin Kıırııcıı Uyeleri;

Oyun Terapileri Derneği'nin kurucu üyeleri ve kimlikleri aşağıdadır. Kurucu üyeler arasından seçilmiş yedi kişi ilk Merkez Genel Kurulu-na kadar Geçici Merkez Yönetim Kurulu Üyeleridir.

Adı ve Soyadı

Görev Unvanı            

Birgül Emiroğlu

Genel Başkan

İnanç Sümbüloğlu

Neil Serem Gülenay

Genel Başkan Yardımcısı

Genel Sekreter

Eylem Ayrancı

Berrak Artemiz Cınar

Gökhan Çınar

Sayman

Tuğba Öztürk

Üye

Bu tüzük 33 (Otuzüç) madde ve I (Bir) geçici maddeden ibarettir.